Annual festival and fair in name of St. Kazimiras in Vilnius, Lithuania.

Kazjukas 2012 Via @Atisgailis